Tunniplaan

TUNNIPLAAN
ÕPPIMISED


ESMASPÄEV
 1. eesti k
Kodus: 
Tunnis: erinevate sõnade kordamine (nimisõna, omadussõna, tegusõna, asesõna, liitsõna, samatähenduslik sõna, vastandtähenduslik sõna, riimuv sõna) kordamine, sidesõna tutvustus (sidesõna seob mitu lauset üheks - lausetest erinevate mõtete leidmine), tv lk 30 h 1, 2, 3, lugemikust lk 102-103 lug, riimide leidmine ja vihikusse kirjutamine
 1. eesti k

 1. muusika

 1. inglise k A / kunst B
KodusA: 
TunnisA
 1. matem A / inglise k B
KodusA: 
TunnisA: tööleht "Kell", tv lk 13 ül 26
Kodutöö järgmiseks nädalaksA
KodusB: 
TunnisB. 
 1. mudilaskoor
JÄÄB ÄRA
 1. .


TEISIPÄEV
 1. eesti k
Kodus: tv lk 31 h 4, lugemikust lk 102-103 lug
Tunnis: Riimuvate sõnade leidmine, komaga sidesõnade kordamine, komata sidesõnade õppimine. Vih-sse tabel komaga (et, sest, kuid, vaid, aga, siis) ja komata sidesõnade (ja, ning, ega, või, ehk) kohta. Tv lk 31 h 5, 6. Liitsõnade kordamine ja tekstist leidmine.
 1. eesti k


 1. vorm A / inglise k B
KodusB:
TunnisB
 1. inglise k A / vorm B
KodusA:  
TunnisA
 1. keh kasv
Õuetund, riietuda vastavalt ilmale (kaasa suusad või kelk)

 1. keh kasv / poistekoor

JÄÄB ÄRA õp Ene

 1. .


KOLMAPÄEV
 1. eesti k
Kodus: lugemikust lk 104-105 lug, vih-sse liitsõnade kirjutamine lugemikust lk 102-105, sidesõnad õppida (vih-st või tv lk 30-31)
Tunnis: Liitsõnade kordamine, liitsõnade moodustamine ühe sõna abil. Komaga ja komata sidesõnade kordamine (et, sest, kuid, vaid, aga, siis; ja, ning, ega, või, ehk). Koma kasutamine loetelus - küsimustele vastamine täislausega ja tuues välja loetelu, komade lisamine loetelusse. Tv lk 32 h 2, reegel.
 1. eesti k


 1. väärtus

 1. tööõp

 1. inglise k A / matem B
KodusA
TunnisA
KodusB: 
TunnisB: tööleht "Kell", tv lk 13 ül 26
Kodutöö järgmiseks nädalaksB
 1. nuputa
JÄÄB ÄRA (õpetaja viibib koolitusel)
õp Eneli
 1. kunstiring
JÄÄB ÄRA kell 14.30-16.30, õp Gitta


NELJAPÄEV
 1. eesti k
Kodus: õppida kontrolltööks: sidesõnad ja koma, liitsõna, riimid
Tunnis: KT: sidesõnad ja komad, liitsõna, riimid, tv lk 34-35 h 1-5
 1. eesti k


 1. kunst A / inglise k B
KodusB: 
TunnisBTööleht
 1. muusika / log

 1. klassijuh

 1. õpiabi / käsikellad
järeltööd, järeleaitamised, konsultatsioonid, õp Eneli /
JÄÄB ÄRA õp EneREEDE
 1. eesti k
Kodus: tv lk 34-35 h 1-5 lõp
Tunnis: Loetelu kordamine. Küsisõnad. Tv lk 33 h 1, 2. Erinevate küsisõnadega küsimuste kirjutamine vihikusse. Täislausega vastamine.
 1. eesti k


 1. loodusõp
Kodus: 
Tunnis: Elekter meie ümber (õ lk 23-28). Eletrilaeng (positiivne ja negatiivne), elektrivool. Tv lk 19 ül 3. Kuidas saame elektrit - patarei, aku, elektrivõrk (vihikusse). Tv lk 18 ül 2. Taastuv (vesi, tuul, päike) ja taastumatu (kivisüsi, maagaas, nafta, põlevkivi) energiaallikas (skeemid vihikusse). Tv lk 19 ül 4, lk 20 ül 5. Elektri teekond elektrijaamast laualampi. Tv lk 21 ül 8, 7. Säästlik elektri kasutamine.
Kodutöö järgmiseks nädalaks: tv lk 18 ül 1, lk 20 ül 6, õ lk 23-28 lug
 1. rütmika
ÕUETUND - ilmale vastav õueriietus
Oma tantsu või asümmeetrilise harjutuse esitamine (distantsõppe kodutöö), dance challange "Jerusalema"
 1. tööõp

 1. spordiring
JÄÄB ÄRA õp Lembe

 1. .KOGUNEMINE, HOMMIKUSÖÖK 8.00 - 8.30
1.-2. TUND 08.30 – 10.00
         SÖÖGIVAHETUND
     3. TUND 10.15 – 11.00
     4. TUND 11.20 – 12.05
     5. TUND 12.30 – 13.15
     6. TUND 13.25 – 14.10
     7. TUND 14.20 – 15.05

Õppeaineid lühendame päevikus järgmiselt:

eesti keel - EESTI K
matemaatika - MATEM
loodusõpetus - LOODUSÕP
kehaline kasvatus - KEH KASV
rütmika - RÜTMIKA
muusikaõpetus - MUUSIKA
kunstiõpetus - KUNST
vormijoonistamine - VORM
tööõpetus - TÖÖÕP
inimeseõpetus - INIMESEÕP
väärtuskasvatus - VÄÄRTUS
mudilaskoor - MUDILASKOOR
klassijuhatajatund - KLASSIJUH


Muud päevikus kasutatavad lühendid:

õpik - Õ
lehekülg - LK
töövihik - TV
kirjatehnika tv - KTV
vihik - VIH
ülesanne - ÜL
harjutus - H
lugeda - LUG
jutustada - JUT
kirjalikult - K
lõpetada - LÕP
pähe - P
suuliselt - SUUL
õppida - ÕP